e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dłuższy urlop macierzyński i ojcowski 2012-01-12


Od 2012 r. urlopy macierzyńskie i ojcowskie są dłuższe. Matki będą mogły wykorzystać 24 tygodnie urlopu, a ojcowie 2 tygodnie.

Od 2011 roku urlop macierzyński złożony jest z dwóch części:

  • 20 tygodni podstawowego urlopu,
  • dodatkowego urlopu- udzielanego na wniosek pracownika (w 2011 roku wynosił on dwa tygodnie w przypadku jednego dziecka lub trzy, gdy jest poród mnogi).
Po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego, pracownicy mogą skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługującego rodzicom adopcyjnym i zastępczym). Dodatkowy urlop nie jest obowiązkowy i udzielany jest na wniosek pracownika (składa się go nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu), a pracodawca nie może odmówić udzielenia go. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Nie trzeba wykorzystać go w całości.

W 2012 r. i 2013 r. dodatkowy urlop wyniesie do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 6 tygodni w przypadku porodu mnogiego. W 2014 r. i w latach następnych dodatkowy urlop wyniesie do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8 tygodni w przypadku porodu mnogiego.

Jeśli matka po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego nie skorzysta z dodatkowego urlopu, wtedy wykorzystać go może ojciec. Możliwe jest łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą u pracodawcy, który go udziela, ale w wymiarze nie wyższym niż pół etatu.

Dodatkowy urlop przysługuje również rodzicom zastępczym i adoptującym dziecko.

Od 2012 roku wydłużony został także urlop ojcowski (wprowadzony w 2010 r.) do 2 tygodni. Urlop ojcowski może być wykorzystany przez pracownika w dowolnym momencie pierwszego roku życia dziecka - również w trakcie urlopu matki.

Za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na takich samych warunkach, jak w czasie podstawowego urlopu macierzyńskiego.

(Źródło: PAP)