e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pielęgniarki i położne objęte ochroną jak funkcjonariusze publiczni 2012-01-12


1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, zgodnie z którą pielęgniarki i położne są objęte ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Tak więc za znieważanie i naruszenie nietykalności cielesnej pielęgniarki i położnej podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych grożą kary przewidziane przez Kodeks karny.

Pielęgniarki i położne mają również obowiązek, w oparciu o posiadane kwalifikacje zawodowe, do udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jeżeli nie zgodzą się na wykonanie świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, do czego mają prawo, mają obowiązek uprzednio powiadomić o tym na piśmie przełożonego, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia życia chorego.

Pielęgniarka lub położna na prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza pełnej informacji o stanie zdrowia chorego, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i zapobiegawczych w zakresie niezbędnym do udzielanych przez nie świadczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych.

(Źródło: prawapacjenta.eu)