e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zakłady psychiatryczne i leczenia odwykowego 2012-01-12


3 stycznia 2012r. do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że celem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego jest m.in. dostosowanie wielkości poszczególnych zakładów do zwiększających się potrzeb w zakresie wykonywania orzeczeń o zastosowaniu środka zabezpieczającego. Zgodnie z proponowanymi zmianami zwiększeniu ulegnie łączna liczba miejsc w zakładach o podstawowym zabezpieczeniu o 269 do 1431 oraz w zakładach o wzmocnionym zabezpieczeniu o 30 do 807.

Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 3 stycznia 2012 r., a termin zgłaszania uwag upływa w terminie 21 dni od chwili otrzymania pisma.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)