e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-02-09


1 lutego weszła w życie ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Dz.U. z 1 lutego 2012r. Nr 22, poz. 123.

1 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. z 1 lutego 2012r. Nr 22, poz. 122.

4 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii. Dz.U. z 20 stycznia 2012r. Nr 14, poz. 73.