e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w styczniu 2012 r. 2012-02-09


W styczniu 2012 r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2011 roku) wyniosła 13,3 proc. W porównaniu do grudnia 2011 roku wzrosła o 0,8 punktu procentowego. W analogicznym okresie 2011 roku (styczeń 2011 – grudzień 2010) roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,7 punktu (z poziomu 12,4 proc. w grudniu 2010 do 13,1 proc. w styczniu 2011).

Wyższy niż przed rokiem wskaźnik bezrobocia wynika z wyższego poziomu bezrobocia w styczniu 2012r. w odniesieniu do stycznia 2010 roku oraz z niższej niż przed rokiem liczby pracujących, jaką przyjęto do obliczenia stopy bezrobocia. Możliwe jest więc, że po określeniu przez GUS liczby pracujących w końcu stycznia 2012 roku, ostateczny poziom wskaźnika bezrobocia może być niższy, niż wstępnie określony na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2011 roku.

Wzrost stopy bezrobocia w styczniu 2012 roku w porównaniu do stanu z końca grudnia 2011 roku miał miejsce we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,5 punktu procentowego (województwo mazowieckie) do 1,2 punktu procentowego (województwo lubuskie).

Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2012 roku wyniosła 2 121,4 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca grudnia 2011 roku wzrosła o 138,8 tys. osób (o 7 proc.).

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2011 – grudzień 2010) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 150,3 tys. osób (o 7,7 proc.). Zatem dynamika wzrostu bezrobocia w styczniu br. była niższa, niż przed rokiem.

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w styczniu 2012 roku w porównaniu do stanu z końca grudnia 2011 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwach:

  • lubuskim - o 9,4 proc. (o 5,5 tys. osób);
  • opolskim - o 8,1 proc. (o 3,9 tys. osób);
  • śląskim - o 8,1 proc. (o 15 tys. osób);
  • wielkopolskim - o 8,1 proc. (o 10,9 tys. osób).
Styczeń to miesiąc, kiedy bezrobocie rośnie, co w miesiącach zimowych wynika z przyczyn sezonowych. Z informacji uzyskanych z urzędów pracy wynika również, że do wzrostu bezrobocia w styczniu 2012r. przyczyniły się m.in. rejestracje osób powracających do ewidencji po udziale w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, które zakończyły się z końcem grudnia 2011 roku oraz rejestracje osób, które dotychczas nie pracowały. Sporo osób powróciło również do ewidencji po zakończeniu umów na czas określony, zawieranych najczęściej do końca roku.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 48,4 tys. W porównaniu do grudnia 2011 roku wzrosła o 13,3 tys. (tj. o 37,9 proc.). W styczniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 46,6 tys. ofert pracy, czyli o 1,8 tys. więcej niż w grudniu 2010 roku (tj. wzrost o 4,1 proc.).

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w styczniu 2012 roku w porównaniu do grudnia 2011 roku odnotowano we wszystkich województwach i oscylował on w granicach od 0,3 proc. w województwie podkarpackim (wzrost minimalny) do 69,3 proc. w województwie śląskim (wzrost o 3,3 tys.).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)