e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2012 r. 2012-03-08


Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o najwyższej podstawie wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2012 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Nie może ona przekraczać miesięcznie kwoty 8966,88 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r.).

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (M.P. poz. 62) - przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2011 r. wynosiło 3586,75 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2012 r. dla:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej1) lub innych przepisów szczególnych,
  • twórców i artystów,
  • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz
  • osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8966,88 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r.).

(ZUS)