e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-03-22


10 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Dz.U. z 9 marca 2012r. Nr 50, poz. 259.

10 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Dz.U. z 9 marca 2012r. Nr 50, poz. 260.

20 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dz.U. z 5 marca 2012r. Nr 46, poz. 240.