e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opieki okołoporodowej 2012-03-22


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem został przekazany do konsultacji.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt, gdyż obecnie obowiązujące rozporządzenie z 23 września 2010 roku utraci moc 2 lipca 2012 roku, ze względu na wejście w życie nowej ustawy o działalności leczniczej.
MZ podało, że w uzasadnieniu zmiany wprowadzone w projekcie w stosunku do obowiązującej regulacji mają zwłaszcza charakter redakcyjny. Polegają m. in. na dostosowaniu terminologii dotyczącej podmiotów objętych rozporządzeniem do ustawy o działalności leczniczej. Projekt doprecyzowuje również kwestię odpowiedzialności prawnej i zawodowej osób sprawujących opiekę za podejmowane działania, poprzez odwołanie się bezpośrednio do ustawy z 2 grudnia 2011 roku o izbach lekarskich oraz ustawy z 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych.
Uściślono również kwestię dokumentu potwierdzającego tożsamość matki nieposiadającej numeru PESEL.

Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych 14 marca. Uwagi można zgłaszać do 19 kwietnia 2012r.. Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)