e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rzecznik Praw Pacjenta o zaświadczeniu lekarskim dotyczącym czasu pracy osób niepełnosprawnych 2012-03-22


Rzecznik Praw Pacjenta poinformował, że osoby niepełnosprawne w przypadku, gdy nie zgadzają się z treścią wydanego zaświadczenia lekarskiego dotyczącego czasu pracy, nie będą mogły wnieść sprzeciwu do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta podał, że zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta sprzeciw od orzeczenia lub opinii lekarza może wnieść pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. Przepisy stanowią, że pacjentem jest osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny. Tak więc sprzeciw może złożyć tylko osoba, która w relacji z lekarzem wystawiającym opinię lub orzeczenie ma status pacjenta. Status pacjenta jest ściśle związany z procesem leczniczym, czyli procesem mającym na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawę stanu jego zdrowia.

Relacja osoby niepełnosprawnej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wobec lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników nie jest relacją, w której osoba niepełnosprawna posiada status pacjenta.

Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników nie bierze udziału w procesie leczniczym pacjenta. Przeprowadza tylko badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), stwierdzając zdolność pracownika do pracy na danym stanowisku.

(Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta)