e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-04-19


20 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Dz.U. z 5 kwietnia 2012r. Nr 66, poz. 380.

20 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych. Dz.U. z 5 kwietnia 2012r. Nr 66, poz. 381.

21 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. z 20 stycznia 2012r. Nr 14, poz. 78.

22 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych. Dz.U. z 22 marca 2012r. Nr 58, poz. 305.