e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-01-03


16 grudnia weszło w życie rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, zasady dotyczące wnoszenia opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków i pozyskiwania od niej pomocy administracyjnej przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (1). Dz.Urz. UE L 329 z 16 grudnia 2005r. strony 4-7.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi. Dz.U. z 21 czerwca 2005r. Nr 109, poz.918.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r. Dz.U. z 12 sierpnia 2005r. Nr 153, poz.1284.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw. Dz.U. z 11 sierpnia 2005r. Nr 152, poz.1271.

1 stycznia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym dofinansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. z 13 września 2005r. Nr 176, poz.1467.