e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe wzory druków ZUS 2012-05-17


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 444) wprowadziło nowe wzory druków ZUS stosowanych przy ustalaniu prawa i wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nowe wzory druków obowiązują od 9 maja 2012r.

Dotyczy to następujących wzorów druków ZUS:

  • zaświadczenie płatnika składek - druk ZUS Z-3 - dotyczący pracowników,
  • zaświadczenie płatnika składek - druk ZUS Z-3a - dotyczący ubezpieczonych niebędących pracownikami, poza ubezpieczonymi, wymienionymi w pkt. 3,
  • zaświadczenie płatnika składek - druk ZUS Z-3b (nowy druk) - dotyczący osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych,
  • oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego - druk ZUS Z-10,
  • oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego - druk ZUS Np-7,
  • oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego - druk ZUS Z-15.
Zmiana wzorów dotychczasowych druków wynikała m.in. z konieczności usunięcie ze wzorów druków pola z numerem NIP ubezpieczonego, którego podanie - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) - nie jest już wymagane w stosunku do osoby ubezpieczonej.

Druki według wzorów, które obowiązywały przed 9 maja 2012 r. mogą być nadal stosowane, aż do wyczerpania zapasów. ZUS ustali więc prawo do zasiłku, gdy zostanie złożony dokument wypełniony na nowym wzorze druku oraz gdy zostanie złożony według wzoru dotychczasowego. Dotyczy to także osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz duchownych, dla których zaświadczenie płatnika składek może być wystawione na nowym druku ZUS Z-3b albo na dotychczas stosowanym druku ZUS Z-3a.

(Źródło: ZUS, PAP)