e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ministerstwo Zdrowia proponuje obowiązkowe ubezpieczenia szpitali od 1 stycznia 2014 roku 2012-05-31


Resort Zdrowia chce, aby od 1 stycznia 2014 roku . szpitale miały obowiązkowe ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Do tego czasu podmiot leczniczy może zawrzeć umowę takiego ubezpieczenia, ale nie musi. Propozycja ta po konsultacjach zewnętrznych i społecznych przekazana zostanie rządowi.

Najnowsza wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. przekazana została do uzgodnień zewnętrznych 17 maja 2012 r. Czasu jest niewiele, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami szpitale, które się nie ubezpieczyły (a takich jest większość) z dniem 30 czerwca 2012r. zostaną wykreślone z rejestrów.

Projekt (art.10) przewiduje sytuację, że dojdzie do postępowań o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru z powodu braku takiego ubezpieczenia, ale wówczas postępowania mają być umorzone z mocy prawa. Podkreślono, że brak umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych nie stanowiłby podstawy do odrzucenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferty w postępowaniu o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej.

Odejście od obligatoryjności ubezpieczenia nie oznacza zwolnienia z odpowiedzialności szpitala z tytułu zdarzenia medycznego. W uzasadnieniu podano, że ”Podmioty lecznicze, które nie mają polis ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych w granicach określonych w art. 67k ust. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)