e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-06-14


29 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dz.U. z 29 maja 2012r. Nr 101, poz. 600.

13 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji. Dz.U. z 29 maja 2012r. Nr 101, poz. 605.