e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-07-12


7 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dz.U. z 22 czerwca 2012r. Nr 118, poz. 712.

5 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika. Dz.U. z 20 czerwca 2012r. Nr 116, poz. 687.

5 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. z 27 czerwca 2012r. Nr 121, poz. 727.

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Dz.U. z 28 czerwca 2012r. Nr 122, poz. 731.

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. Dz.U. z 28 czerwca 2012r. Nr 122, poz. 734.

29 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania. Dz.U. z 29 czerwca 2012r. Nr 123, poz. 740.