e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2012-07-12


28 czerwca posłowie uchwalili nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy mają na celu m.in. uszczelnić system wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych.

Zwiększyć się mają uprawnienia kontrolne Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uszczelniony zostanie system dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dzięki nowelizacji możliwe będzie urealnienie wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne do ponoszonych przez nich kosztów pracy poprzez odmrożenie od 1 września 2012r. najniższego wynagrodzenia jako podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ustawa dokładnie określa również zasady funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej oraz pracy chronionej. Dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla zakładu, który zatrudnia osoby niepełnosprawne będzie przysługiwało dopiero wtedy, gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego zostanie przekazane m.in. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych. Ustawa trafi teraz do Senatu.

(Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych)