e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Prezydent podpisał nowelę o rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych 2012-08-23


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługiwało będzie pracodawcy tylko w razie przekazania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na jego konto bankowe lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem poczty lub innych firm zajmujących się doręczeniami.

Skrócono też o 4 miesiące obowiązywanie przepisu, zgodnie z którym podstawą wyliczania wysokości dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest najniższe wynagrodzenie z grudnia 2009 r. Dzięki tej zmianie urealniona zostanie wysokość środków otrzymywanych przez pracodawców w stosunku do faktycznie ponoszonych kosztów.

Ustawa dotyczy również m.in. poszerzenia kompetencji kontrolnych Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a także rozszerzenia katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązkowych wpłat na PFRON.

W nowelizacji przewidziano również kary za nieprzestrzeganie przepisów, m.in. grzywnę do 5 tys. zł za udaremnienie przeprowadzenia kontroli, podawanie fałszywych danych lub nieprawdziwych wyjaśnień.

(Źródło: PAP)