e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-09-06


8 września wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Dz.U. z 24 sierpnia 2012r. Nr 161, poz. 959.

12 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych. Dz.U. z 28 sierpnia 2012r. Nr 163, poz. 970.

15 września wejdzie w życie ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 31 sierpnia 2012r. Nr 166, poz. 986.