e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie 2012-09-20


Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zmianie podstawy wymiaru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r. (M.P. poz. 585) przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wynosiło 3496,82 zł. W związku z tym podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 nie może przekraczać 8742,05 zł, czyli 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Maksymalna podstawa wymiaru składek dotyczy:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej1) lub innych przepisów szczególnych,
  • twórców i artystów,
  • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
  • oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
(Źródło: ZUS)