e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowy specjalny zasiłek opiekuńczy w katalogu świadczeń pielęgnacyjnych 2012-09-20


Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza do katalogu świadczeń pielęgnacyjnych nowy specjalny zasiłek opiekuńczy. Wartość tego zasiłku ma wynieść 520 zł. Nowelizacja wejdzie w życie z początkiem 2013 r.

Obecnie do świadczeń pielęgnacyjnych należą zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Nowy specjalny zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać osobom innym niż te, które mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Zgodnie z projektem zasiłek ma przysługiwać osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny – jeżeli zrezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Dotyczy to przypadków ze wskazaniem konieczności stałej albo długotrwałej opieki lub pomocy.

Projekt resortu finansów przedstawia również sytuacje, w których nie będzie przysługiwać nowy zasiłek. Są to sytuacje, gdy osoba sprawująca opiekę:

  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
  • podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu czy rentowemu z innych tytułów;
  • ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek nie przysługuje również gdy osoba niepełnosprawna znajduje się w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę. Podobnie, jeśli osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na osobę niepełnosprawną lub prawo do zasiłku opiekuńczego, dodatku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem czy świadczenia pielęgnacyjnego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wyniesie 520 zł. Nie otrzymają go osoby, w przypadku których dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny wymagającej opieki przekracza 583 zł w przeliczeniu na jedną osobę.

Zmian są zawarte w projekcie ustawy (z 26 lipca 2012 r.) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.

(Źródło: Podatki.biz)