e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii 2012-09-20


Resort zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach.

Ustawa została opublikowana ze względu na uwagi na natychmiastową potrzebę objęcia kontrolą ustawową substancji chemicznych, które w 2010 r. były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach z tzw. Dopalaczami, a ostatnio również przedmiotem obrotu w sklepach internetowych oraz ze względu na potrzebę legislacyjnego dostosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do przyjętej przez Sejm w dniu 15 kwietnia 2011 r. Ustawy o działalności leczniczej (DZ. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Projekt uzupełnia regulacje wprowadzone ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r., o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 105 poz. 614) o nieuwzględnione środki zastępcze w artykułach 24, 24A, 24B. Wprowadzono również analogiczne zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r, Nr. 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Uwagi można zgłaszać do 8 października 2012r.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)