e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych 2012-10-04


15 września 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która m.in. rozszerza uprawnienia kontrolne PFRON, częściowo zmienia zasady wypłacania i wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Nowe przepisy skracają o 4 miesiące okres obowiązywania przepisu, na podstawie którego podstawę wyliczania wysokości dofinansowania z PFRON stanowi najniższe wynagrodzenie z grudnia 2009 r. (1276 zł). Od 1 września podstawa wynosi już 1386 zł.

Zgodnie z ustawą, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może prowadzić postępowania sprawdzające oraz kontrole w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach dotyczących miesięcznego dofinansowania, w tym terminów i kwot poniesienia kosztów pracy. PFRON może również przeprowadzać kontrolę u sprzedającego lub nabywcy ws. prawidłowości realizacji art. 22 ustawy, czyli regulacji dotyczących dokonywanych przez firmy i instytucje państwowe wpłat na konta Funduszu.

Wprowadzona została również zasada, zgodnie z którą dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej przysługuje tylko w przypadku przekazania wypłaty na „konto bankowe lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych”.

(Podatki.biz)