e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-10-18


19 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Dz.U. z 4 października 2012r. Nr 189, poz. 1100.

23 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U. z 8 października 2012r. Nr 191, poz. 1108.

23 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych. Dz.U. z 8 października 2012r. Nr 191, poz. 1106.

25 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej. Dz.U. z 10 października 2012r. Nr 193, poz. 1118.

1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku. Dz.U. z 4 października 2012r. Nr 189, poz. 1098.