e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy we wrześniu 2012 r. 2012-10-18


We wrześniu 2012 roku stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca sierpnia br.) wyniosła 12,5 proc. W porównaniu do sierpnia 2012r. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W takim samym okresie 2011 roku (wrzesień 2011 – sierpień 2011) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie i wynosiło 11,8 proc.

We wrześniu br. wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,2 punktu procentowego) odnotowano w dziesięciu województwach. W czterech województwach natężenie bezrobocia nie zmieniło się. Są to województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie i podlaskie. Spadek wskaźnika bezrobocia wystąpił w województwie podkarpackim i świętokrzyskim (o 0,1 punktu).

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,2 proc.) utrzymała się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (19,4 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu września 2012 roku wyniosła 1 980,4 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca sierpnia 2012 roku wzrosła o 15,7 tys. osób (o 0,8 proc.). W analogicznym miesiącu 2011. roku liczba bezrobotnych wzrosła o 6,4 tys. osób (tj. o 0,3 proc.).

W województwie świętokrzyskim, podkarpackim, podlaskim i łódzkim miał miejsce spadek bezrobocia, najsilniejszy względny w województwie świętokrzyskim (o 1,1 proc., tj. o 0,9 tys. osób).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych we wrześniu 2012 roku odnotowano w dwunastu województwach. Najsilniejszy był w województwach:

  • śląskim - o 2,2 proc. (o 4,1 tys. osób);
  • pomorskim - o 2,1 proc. (o 2,1 tys. osób);
  • opolskim - o 1,5 proc. (o 0,7 tys. osób);
  • zachodniopomorskim - o 1,3 proc. (o 1,3 tys. osób).

Z informacji otrzymanych z urzędów pracy wynika, że powodem wzrostu liczby bezrobotnych we wrześniu były zwłaszcza:

  • powroty do rejestracji po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;
  • powroty do rejestracji lub po zakończeniu prac sezonowych (np. w turystyce);
  • rejestracja osób, które utraciły pracę w po zakończeniu umów na czas określony, jak również w wyniku zwolnień, w tym także grupowych. Z prowadzonego przez MPiPS monitoringu zwolnień grupowych wynika, że w 2012 roku zapowiedzi zwolnień grupowych są wyższe, niż przed rokiem.
  • rejestrują się także osoby wcześniej skreślone z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 82,3 tys. W porównaniu do sierpnia 2012 roku wzrosła o 7,9 tys. (o 10,6 proc.).

We wrześniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 69,0 tys. ofert pracy (o 3,6 tys. mniej, tj. o 4,9 proc. niż w sierpniu 2011 r.).

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej we wrześniu 2012 roku odnotowano w czternastu województwach. Najsilniej, bo aż o 51,8 proc., wzrosła liczba ofert pracy w województwie podlaskim (o 0,8 tys. ofert). Najsłabiej w województwie opolskiemw którym wzrost wyniósł 0,1 proc. Wzrost liczby ofert pracy, odnotowany w prawie wszystkich województwach, wynikał prawdopodobnie ze wzrostu ofert pracy subsydiowanej.

Spadek liczby ofert pracy odnotowano w województwie pomorskim (o 15,6 proc.) i województwie łódzkim (o 2,8 proc.).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)