e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w październiku 2012 roku 2012-11-22


W październiku 2012r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca września br.) wyniosła 12,5 proc. W porównaniu do września 2012r. (po aktualizacji GUS: 12.4 proc.) wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W tym samym okresie 2011 roku (październik 2011 – wrzesień 2011) natężenie bezrobocia nie zmieniło się i wynosiło 11,8 proc.

Wzrost stopy bezrobocia w październiku 2012r. (w granicach od 0,1 do 0,3 punktu procentowego) odnotowano w dwunastu województwach. Najmocniej bo o 0,3 punktu, natężenie bezrobocia wzrosło w województwie warmińsko-mazurskim. W województwach lubelskim i łódzkim wskaźnik bezrobocia w porównaniu do września nie zmienił się. W województwach lubuskim i świętokrzyskim odnotowano spadek wskaźnika bezrobocia (odpowiednio o 0,2 i 0,1 punktu). Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,2 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (19,8 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu października 2012 roku wyniosła 1 995,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca września 2012 roku wzrosła o 16,9 tys. osób (o 0,9 proc.). W październiku 2011r. roku odnotowano również wzrost liczby bezrobotnych. Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w październiku 2012 roku odnotowano w czternastu województwach. Najsilniejszy był w województwach:

  • warmińsko-mazurskim - o 2 proc. (o 2 tys. osób);
  • zachodniopomorskim - o 1,7 proc. (o 1,8 tys. osób);
  • pomorskim - o 1,3 proc. (o 1,4 tys. osób);
  • podkarpackim - o 1,2 proc. (o 1,7 tys. osób).
W województwach lubuskim i świętokrzyskim miał miejsce spadek liczby bezrobotnych. W województwie lubuskim względny spadek był spory i wyniósł 1,8 proc. (1,1 tys. osób). W województwie świętokrzyskim liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,3 proc. (o 0,3 tys. osób). W dwóch województwach (lubelskim i łódzkim) wskaźnik bezrobocia w porównaniu do września nie zmienił się.

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w październiku 2012r. wynikał w przede wszystkim z rejestracji osób:

  • powracających do bezrobocia po zakończeniu umów na czas określony;
  • zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy - z prowadzonego przez MPiPS monitoringu zwolnień grupowych wynika, że w 2012 roku zapowiedzi zwolnień grupowych są wyższe, niż w 2011r. W okresie styczeń-wrzesień br. pracodawcy zapowiedzieli zwolnienia 59,6 tys. osób (52,7 tys. w analogicznym okresie ub. roku), a zwolniono 26,4 tys. osób (przed rokiem 24,7 tys.);
  • po zakończeniu prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie);
  • po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu – powroty do ewidencji co roku nasilają się od października.
Wpływ na zaistniałą sytuację ma także spadek liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 67,2 tys. W porównaniu do września 2012 roku spadła o 15,8 tys. (o 19 proc.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w październiku 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach. W przypadku ofert pracy, najsilniej, bo o 45 proc., spadła liczba ofert pracy w województwie świętokrzyskim (o 1,7 tys. ofert), choć należy podkreślić, że było to jednocześnie województwo, w którym miał miejsce znaczny spadek liczby bezrobotnych. Na przeciwległym biegunie znalazło się województwo śląskie, w którym spadek liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy wyniósł 2,7 proc. (0,2 tys.).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)