e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych 2012-11-22


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, która ma uregulować zasady przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych i dostosować je do możliwości finansowych państwa. Zasiłek pielęgnacyjny ma wynosić 620 zł i będzie przyznawany rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, a specjalny zasiłek opiekuńczy ma wynieść 520 zł i będzie uzależniony od dochodu rodziny.
Za przyjęciem ustawy głosowało 259 posłów, 167 było przeciwko, czterech wstrzymało się od głosu.

MPiPS podaje, że od początku 2010 r. liczba osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne gwałtownie rośnie ze względu na zniesienie kryterium dochodowego warunkującego jego przyznanie. W 2011 r. liczba osób uprawnionych zwiększyła się dwukrotnie. Statystyki pokazują, że wśród osób, które uzyskały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, aż 83 proc. stanowią osoby inne niż rodzice niepełnosprawnych dzieci, do których początkowo kierowana była ta pomoc.

Autorzy nowelizacji uważają, że spora część osób pobierających zasiłek nadużywa pomocy finansowej ze strony państwa. Pojawiła się tendencja do wyszukiwania niepełnosprawnych członków rodziny przez osoby nieaktywne zawodowo, by uzyskać świadczenie bez faktycznego sprawowania opieki.

Według nowych przepisów, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą mieć rodzice dzieci z niepełnosprawnością, wymagających stałej opieki. Zasiłek w wysokości 620 zł, z opłacanymi przez budżet państwa składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, będą otrzymywać co miesiąc, nie biorąc pod uwagę dochodu na osobę w rodzinie. Prawo do tego świadczenia będzie przysługiwało również innym osobom niż rodzice, na przykład dziadkom, bratu lub siostrze, czyli osobom zobowiązanym do alimentacji, jednak pod warunkiem, że rodzice dziecka albo sami są niepełnosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich.

Ustawa zakłada również wprowadzenie do systemu świadczeń rodzinnych nowego świadczenia - specjalnego zasiłku opiekuńczego, który będzie wynosił 520 zł miesięcznie. Należeć się będzie wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona czy nabyta po 25. roku życia lub związana jest np. z wiekiem osoby, nad którą trzeba sprawować opiekę. Zasiłek przyznawany będzie rodzicom, ale tylko w sytuacji, gdy jedno z nich zrezygnowało z pracy zawodowej. Zasiłek nie będzie przysługiwał rodzicowi, który nigdy pracy nie podejmował. Dostawać go będą również inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które zrezygnują z pracy w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek będzie zależał od kryterium dochodowego - łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki - w przeliczeniu na osobę - nie może przekroczyć obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne (obecnie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym wynosi ono 623 zł).

Osoby sprawujące opiekę nie będą miały prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, m.in. gdy mają już ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Tego zasiłku nie będą mogły również otrzymać osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.

Ustawa przewiduje, że osoby, które dotychczas otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne zachowają prawo do niego przez sześć miesięcy (od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) i będą otrzymywać je w wysokości 520 zł. Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wypłacane już tylko osobom uprawnionym do niego na podstawie nowych przepisów.

Znowelizowane przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)