e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RMUA wydawane co miesiąc na żądanie 2012-11-29


Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że pracodawca (płatnik składek) ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu informacje o danych przekazanych za niego do ZUS. Taką informację powinien przekazać raz w roku, za rok ubiegły. Jednak na żądanie ubezpieczonego informacja może być przekazywana raz w miesiącu. Informacja roczna, a także miesięczna, muszą zawierać te same dane, które płatnik wykazał w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych za ubezpieczonego.

Informacja dla osoby ubezpieczonej może być przekazana w innej formie niż na formularzu ZUS RMUA. Może to być np. wydruk bądź elektroniczny dokument z programu wykorzystywanego w obsłudze kadrowo-płacowej. Najważniejsze by zakres danych był zgodny z wymogami, które określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Płatnik składek ma obowiązek przekazać tę informację ubezpieczonym raz w roku do 28 lutego, za rok poprzedni, w celu weryfikacji. Dane muszą być przedstawione w poszczególnych miesiącach.

Jeżeli płatnik składek co miesiąc przekazuje ubezpieczonym informacje o danych przekazanych w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS (z uwzględnieniem korekt), nie musi dodatkowo przekazywać rocznej informacji. Może jednak na prośbę ubezpieczonego wydać informację roczną.

Gdy płatnik składek ma problemy z uzyskaniem informacji od płatnika składek (pracodawcy) zainteresowany może zweryfikować dane, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.pue.zus.pl), lub zwrócić się bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dodatkowo na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl), w zakładce Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych, znajduje się informacja roczna do wykorzystania przez płatników składek. Informacja ta może zostać wykorzystana po pobraniu ze strony internetowej do wypełnienia i przekazania danych rocznych ubezpieczonemu lub też być podstawą do wprowadzenia zmian w programie kadrowo - płacowym.

Istnieje również możliwość skorzystania z obecnie obowiązującej wersji programu PŁATNIK i wydrukowania (lub przekazania w formie dokumentu elektronicznego) danych miesięcznych za okres styczeń - grudzień 2012 r.

Można również przekazać informację w innej formie, ale muszą być spełnione wymogi co do zakresu informacji, jakie powinny być przekazane ubezpieczonemu.

(Źródło: ZUS)