e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-12-13


9 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dz.U. z 7 grudnia 2012r. Nr 231, poz. 1371.

10 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. Dz.U. z 7 grudnia 2012r. Nr 231, poz. 1373.

11 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Dz.U. z 26 listopada 2012r. Nr 222, poz. 1299.

13 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. z 28 listopada 2012r. Nr 224, poz. 1316.