e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w listopadzie 2012r. 2012-12-13


W końcu listopada 2012 roku liczba bezrobotnych wyniosła 2 059,0 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca października 2012 roku wzrosła o 64,1 tys. osób (o 3,2%). W tym samym miesiącu 2011 roku odnotowano również wzrost liczby bezrobotnych, który wyniósł 2,5% (tj. 47,4 tys. osób).

Ze względu na to, że w okresie zimowym następuje wygaszanie prac sezonowych w wielu branżach, MPiPS przygotowuje interwencję na rynku pracy. Polega ona na szybkim uruchomieniu środków do urzędów pracy na aktywną pomoc bezrobotnym, które nastąpi od 1-go stycznia 2013 roku.

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w listopadzie 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwach:

  • lubelskim - o 4,3% (o 5,2 tys. osób);
  • wielkopolskim - o 4,0% (o 5,4 tys. osób);
  • małopolskim - o 3,8% (o 5,7 tys. osób);
  • dolnośląskim - o 3,7% (o 5,5 tys. osób).
Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w listopadzie 2012r. wynikał przede wszystkim z rejestracji osób:

  • powracających do bezrobocia po zakończeniu umów na czas określony;
  • po zakończeniu prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie);
  • po zakończeniu aktywnych form – powroty do ewidencji co roku nasilają się począwszy od miesiąca października.
Równocześnie urzędy pracy wskazują na spadek odpływu z bezrobocia, a to z pewnością jest związane z obserwowanym w kolejnym już miesiącu spadkiem liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w listopadzie 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 48,7 tys. W porównaniu do października 2012 roku spadła o 18,8 tys. (o 27,8%).

W listopadzie 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 44,9 tys. ofert pracy (o 9,9 tys. mniej, tj. o 18,1% niż w październiku 2011 r.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w listopadzie 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach i wahał się on w przedziale od 15,6% (w województwie zachodniopomorskim) do 43,8% (w województwie lubuskim).

Stopa bezrobocia rejestrowanego(na podstawie liczby pracujących z końca września br.) wyniosła w listopadzie 2012 roku 12,9%. W porównaniu do października 2012r. wzrosła o 0,4 punktu procentowego.

W tym samym czasie 2011 roku (listopad 2011 – październik 2011) wskaźnik bezrobocia wzrósł o 0,3 punktu (z poziomu 11,8% do poziomu 12,1%).

Wzrost stopy bezrobocia w październiku br. (w granicach od 0,2 do 0,5 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniej wzrosło natężenie bezrobocia w województwach:

  • warmińsko-mazurskim (o 0,6 punktu),
  • lubelskim i zachodniopomorskim (o 0,5 punktu).
Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,5%) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (20,4%).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)