e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w grudniu 2012 r. 2013-01-10


W końcu grudnia 2012 stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2012 roku) wyniosła 13,3 proc. W porównaniu do listopada 2012r. wzrosła o 0,4 punktu procentowego. W tym samym czasie 2011 roku odnotowano identyczny wzrost stopy bezrobocia, czyli o 0,4 punktu (z poziomu 12,1 proc. w listopadzie do 12,5 proc. w grudniu).

Wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2012 roku, w porównaniu do stanu z końca listopada, wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,2 punktu procentowego w województwie mazowieckim do 0,7 punktu procentowego w województwie warmińsko-mazurskim. W całym 2012 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 154,9 tys. osób (o 7,8 proc.). W 2011 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 28,0 tys. osób (o 1,4 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2012 wyniosła 2 137,6 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca listopada 2012 wzrosła o 79,5 tys. osób (o 3,9 proc.). W tym samym czasie 2011 roku (grudzień - listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 67,7 tys. osób (o 3,5 proc.).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w grudniu 2012 roku, w porównaniu do stanu z końca listopada, odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwach:

  • świętokrzyskim - o 5 proc. (o 4,1 tys. osób);
  • lubuskim - o 4,9 proc. (o 2,8 tys. osób);
  • kujawsko-pomorskim - o 4,6 proc. (o 6,5 tys. osób);
  • podkarpackim - o 4,5 proc. (o 6,7 tys. osób).
Główne powody wzrostu bezrobocia w grudniu 2012 roku to:

  • trudna sytuacja gospodarcza w kraju, przejawiająca się m.in. słabnącym tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach 2012 roku;
  • powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;
  • zakończenie umów na czas określony, których pracodawcy nie przedłużali;
  • spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy;
  • zakończenie prac sezonowych zwłaszcza w leśnictwie i ogrodnictwie oraz w budownictwie.
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 36,3 tys. W porównaniu do listopada 2012 roku spadła o 12,7 tys. (tj. o 26 proc.).

W grudniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 35,1 tys. ofert pracy, czyli o 9,9 tys. mniej niż w listopadzie 2011 roku (tj. spadek o 21,9 proc.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy w grudniu 2012 roku w porównaniu do listopada 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach. W całym 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 787,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 44,5 tys. więcej (o 6 proc.) niż w 2011 roku.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)