e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Do 31 stycznia należy złożyć ZUS IWA 2013-01-24


W dniu 31 stycznia 2013 r. mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2012 r.

Obowiązek złożenia tej informacji dotyczy płatników składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2012 średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych (zasady ustalania liczby ubezpieczonych opisane są w poradniku dostępnym w jednostkach terenowych lub na stronach internetowych ZUS),
  • byli zgłoszeni w Zakładzie nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2013 r.,
  • byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
ZUS IWA za 2012 r. należy sporządzić na druku, wzór stanowi załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia. Wpisuje się w nim m.in. pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). Kod powinien być zgodny z kodem, z jakim płatnik był ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ZUS IWA znajdują się w poradniku pt. "Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA" dostępnym w serwisie www.zus.pl

(Źródło: ZUS)