e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kontrola zwolnień lekarskich 2013-02-21


Jednym z zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W 2012 lekarze orzecznicy ZUS, wydali ponad 50 tys. decyzji wstrzymujących wypłaty zasiłków chorobowych oraz w wielu przypadkach obniżyli wypłatę świadczeń. W sumie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń wyniosła ponad 175 mln zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W 2012 roku lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili badania niemal 465 tys. osób posiadających zwolnienia lekarskie. Wydano prawie 46 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych, na kwotę prawie 13 mln zł.

Sprawdzono także prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. Kontrola objęła ponad 159 tys. osób, z których 5,1 tys. pozbawiono prawa do zasiłku. To spowodowało cofnięcie wypłat w łącznej kwocie ponad 5,4 mln zł.

Zgodnie z ustawą ZUS ma również obowiązek ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy choremu ustaje tytuł do ubezpieczenia. Świadczenie chorobowe jest wówczas obniżane do wysokości 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2012 roku, kwota ograniczonych z tego tytułu świadczeń wyniosła niewiele ponad 148,5 mln zł.

Każda osoba ubezpieczona, której należy się świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy, musi dostarczyć odpowiednie zaświadczenie w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania. Gdy tego nie zrobi, jej zasiłek chorobowy lub opiekuńczy zostaje zmniejszony o 25 proc. i w takiej wysokości jest wypłacany od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia. Z tytułu niedotrzymania przez świadczeniobiorców wspomnianych terminów, w 2012 roku obniżono wypłaty zasiłków o niemal 8,2 mln złotych.

Obowiązek kontrolowania przez ZUS prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich nakładają przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 z późn. zm.).

Lekarze orzecznicy ZUS mają możliwość przeprowadzenia badania ubezpieczonego, skierowania na specjalistyczne badania lub zażądania od lekarza wystawiającego zaświadczenia udostępnienia dokumentacji medycznej. Prawo do prowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich mają (oprócz ZUS-u) pracodawcy zatrudniający powyżej 20 ubezpieczonych.

(Źródło: ZUS)