e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-01-17


30 grudnia weszła w życie ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dz.U. z 30 grudnia 2005r. Nr 267, poz. 2259.

31 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. z 30 grudnia 2005r. Nr 266, poz. 2248.

31 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw. Dz.U. z 30 grudnia 2005r. Nr 266, poz. 2249.

17 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. z 2 stycznia 2006r. Nr 1, poz. 3.