e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zatrudnianie niepełnosprawnych 2013-03-21


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada wprowadzenie kolejnych zmian we wzorach deklaracji dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-II-a, DEK-II-b). Wydłużeniu ulegnie (o 3 miesiące) okres przejściowy i tym sposobem pracodawcy będą mogli składać informacje i deklaracje na dotychczasowych formularzach do sierpnia 2013 r.

Wnoszenie wpłat na PFRON i składania w związku z tym deklaracji mają obowiązek pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) i jednocześnie nieosiągający minimum 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dla szkół wyższych limit wynosi 2%.

Przewidziane przez MPiPS zmiany mają charakter stricte techniczny. Na przykład, we wzorze DEK-II-a doprecyzowano (objaśnienie nr 11) wskazanie dnia powstania obowiązku zwrotu środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Z dotychczasowych wzorów DEK-II-a oraz DEK-II-b będzie można korzystać do sierpnia. Termin składania deklaracji korygujących te dokumenty to 20 września 2013 r.

Zmianie ulegną też wzory miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – okres przejściowy będzie przedłużony również do sierpnia, a dla informacji korygujących do 20 września 2013 r.

Wprowadzenie zmian przewidują dwa projekty rozporządzeń (z 8 marca 2013 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające:

rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nowelizacje wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Źródło: Podatki.biz)