e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Klasyfikacja odpadów medycznych pochodzących z aptek 2013-03-21


Ministerstwo Środowiska poinformowało o klasyfikacji odpadów pochodzących z aptek. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów zawiera grupę 18 - odpady medyczne i weterynaryjne, do której powinny zostać zaklasyfikowane odpady wytwarzane przez apteki np. w trakcie produkcji leków.

W aptekach mogą więc wystąpić odpady o następujących kodach:

 • 18 01 08 - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 • 18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08

 • 18 01 06 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne

 • 18 01 07 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
 • 16 03 03 - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
 • 
16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03.
W aptece mogą również powstawać odpady:

 • 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

 • 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

 • 15 01 07 - opakowaniu ze szkła

 • 16 02 13 - zużyte świetlówki

 • 16 02 14 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

 • 16 02 16 - wkłady do drukarek i kserokopiarek

 • 16 03 04 - gaśnice
Apteki, mogą również zbierać przeterminowane leki, które zostaną przyniesione przez mieszkańca danej gminy - takie typu odpady powinny zostać zaklasyfikowane pod kodem: 20 01 31 oraz 20 01 32.
 W związku z tym przeterminowane leki będą klasyfikowane pod kodem 18 01 08, 18 01 09, 20 01 31 lub 20 01 32.

(Źródło: Naczelna Izba Aptekarska)