e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyniki kontroli nocnej i świątecznej opieki medycznej 2013-04-04


Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć podsumowanie działań podjętych przez Fundusz w celu wyjaśnienia przyczyn nieprawidłowości w realizowaniu przez świadczeniodawców zakontraktowanych umów dotyczących nocnej i świątecznej opieki medycznej. Kontrole przeprowadzone zostały w marcu 2013 r., przez oddziały wojewódzkie NFZ na zlecenie Centrali Funduszu.

Oddziały wojewódzkie Funduszu miały obowiązek przeprowadzić działania sprawdzające w co najmniej 5 podmiotach realizujących ten zakres świadczeń. W procesie typowania uwzględniano m. in. liczbę skarg świadczeniobiorców oraz liczbę wizyt wyjazdowych w tych podmiotach, które gwarantowały w ofercie gotowość używania samochodu osobowego lub zadeklarowały posiadanie transportu sanitarnego.

W sumie oddziały wojewódzkie Funduszu wytypowały do kontroli 120 miejsc udzielania świadczeń. Podczas postępowań w ponad 30 proc. skontrolowanych przypadków stwierdzono na podstawie przedstawionych harmonogramów pracy lekarzy oraz wpisów w dokumentacji medycznej mniejszą niż zadeklarowana w umowie liczbę personelu lekarskiego udzielającego świadczeń.

Nieprawidłowości dotyczyły:

  • braku w miejscu udzielania świadczeń wymaganej liczby lekarzy,
  • niespełniania zadeklarowanego w ofercie dodatkowo ocenianego w toku postępowania konkursowego warunku dotyczącego zabezpieczania udzielania świadczeń przez dodatkowy zespół lekarsko‐pielęgniarski.
W stosunku do liczby personelu pielęgniarskiego stwierdzono nieprawidłowość w tym zakresie w 27 proc. W prawie 30 proc. skontrolowanych miejsc świadczenia były udzielane przez osoby (lekarza lub pielęgniarkę) nie zgłoszoną do realizacji umowy czyli naruszały jej warunki.

W 7 miejscach udzielania świadczeń (ponad 5 proc.) stwierdzono udzielanie świadczeń przez lekarza w ramach dwóch różnych umów (np. umowy SOR i nocnej i świątecznej opieki medycznej) lub jednoczasowe zabezpieczanie przez ten sam zespół lekarsko‐pielęgniarski dwóch miejsc udzielania świadczeń.

Pomimo zadeklarowania w ofercie spełniania wymogu, za który świadczeniodawca otrzymał dodatkowe punkty, aż w 17 miejscach udzielania świadczeń (14 proc.) brakowało samochodu i tym samym możliwości korzystania z samochodu osobowego.

W 9 kontrolowanych miejscach udzielania świadczeń (7 proc.), pomimo zadeklarowania w ofercie zapewnienia transportu sanitarnego, świadczeniodawca nie posiadał ani własnego transportu, ani też umowy podwykonawczej na realizację usług w tym zakresie.

W 12 miejscach udzielania świadczeń (10 proc;) nie zapewniono możliwości wykonania badań laboratoryjnych (w lokalizacji). W takiej samej liczbie przypadków stwierdzono brak możliwości wykonania badań rtg, pomimo zawarcia w ofercie informacji o spełnianiu tego wymogu.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)