e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w kwietniu 2013r. 2013-05-16


W kwietniu 2013r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 14,0%. W porównaniu do marca 2013r. spadła o 0,3 punktu procentowego. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu 2013 roku wyniosła 84,5 tys.

W tym samym czasie 2012 roku (kwiecień 2012 – marzec 2012) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,4 punktu (z poziomu 13,3% do poziomu 12,9%).
Wskaźnik bezrobocia w końcu kwietnia 2013r. był bowiem o 1,1 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem.

W kwietniu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,6 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy (o 0,6 punktu) był w województwach warmińsko-mazurskim i lubuskim.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 10,5%) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (na poziomie 21,7%).

Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2013 roku wyniosła 2 258,6 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca marca 2013 roku spadła o 55,8 tys. osób (o 2,4%).

W tym samym czasie 2012 roku (kwiecień 2012 – marzec 2012) odnotowano spadek liczby bezrobotnych - o 69,3 tys. (o 3,2%). Tym samym odnotowany w 2013 roku spadek liczby bezrobotnych był słabszy, co zapewne wynikało ze spadku liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, jakie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy.

Spadek liczby bezrobotnych w kwietniu 2013 roku miał miejsce we wszystkich województwach. Najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwach:

  • lubuskim - o 3,7% (o 2,4 tys. osób);
  • zachodniopomorskim- o 3,6% (o 4,2 tys. osób);
  • podkarpackim - o 3,5% (o 5,6 tys. osób);
  • świętokrzyskim - o 3,5% (o 3,2 tys. osób);
  • warmińsko-mazurskim - o 3,5% (o 4,3 tys. osób).
Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do spadku bezrobocia przyczynił się głównie spadek liczby nowych rejestracji bezrobotnych oraz wzrost wyłączeń z ewidencji bezrobotnych. Wzrosła liczba wyłączeń z ewidencji zarówno z tytułu podjęcia pracy, jak i nie potwierdzenia gotowości do pracy. Zjawisko wzrostu wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy było spowodowane intensywnymi pracami sezonowymi w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. Wpływ na spadek bezrobocia mogło mieć także podejmowanie zatrudnienia sezonowego w turystyce. Także realizacja programów aktywizacji bezrobotnych z Funduszu Pracy i ze środków unijnych, przyczyniła się do spadku bezrobocia.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 84,5 tys. W porównaniu do marca 2013 roku spadła o 4,4 tys., czyli o 5,0%. W kwietniu 2012 roku znacznie silniejszy był spadek liczby ofert pracy w porównaniu do marca (o 14,2% tj. o 12,3 tys. ofert mniej).

W kwietniu 2013r. liczba ofert jakimi dysponowały urzędy pracy była wyższa niż przed rokiem. Liczba miejsc pracy zgłoszonych w kwietniu br. była o 9,9 tys. wyższa (o ponad 13%) niż w kwietniu 2012 roku.

Spadek liczby ofert pracy w br. odnotowano w 10-ciu województwach i oscylował w przedziale od 1,8% w województwie świętokrzyskim (spadek o 57 ofert) do 19,5% w województwie podlaskim (spadek o 0,5 tys. ofert). W pozostałych 6-ciu województwach miał miejsce wzrost liczby ofert pracy, zdecydowanie najsilniejszy (o 7,0%, o 0,4 tys. ofert) w województwie wielkopolskim.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)