e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2013-06-27


5 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. Dz.U. z 20 czerwca 2013r. Nr 116, poz. 699.

2 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 536/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1). Dz.Urz. UE L 160 z 12 czerwca 2013r. strony 4-8.