e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy żłobkowej już podpisana 2013-06-27


24 czerwca 2013 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejszą zmianą jest zmniejszenie wkładu własnego gminy z 50 do 20 proc. kosztów realizacji zadania przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą starać się o takie dofinansowanie.

Do tej pory tylko gmina mogła starać się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Teraz będą to mogły robić również osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Powiększył się również katalog podmiotów, które mogą zatrudniać dziennych opiekunów.

Nowelizacja ustawy daje możliwość organizowania przez instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej ze szkołami i innymi placówkami oświaty. Pozwala także na zatrudnienie niani, za którą opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków budżetu państwa, przez osoby prowadzące działalność rolniczą.

Zmiany zaczną obowiązywać 14 dni po opublikowaniu tekstu ustawy w Dzienniku Ustaw.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)