e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pieniądze na żłobki i instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2013-07-11


Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że zwiększyła się alokacja na konkurs nr DWF_1.5_2_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Na projekty wybrane w ramach konkursu przeznaczono dodatkowe 37 mln zł, co w sumie daje kwotę 87 mln zł.

W związku ze zwiększeniem alokacji i oszczędnościami wygenerowanymi w ramach poprzedniego konkursu realizowanego w ramach Działania 1.5 PO KL, MPiPS podejmie negocjacje z kolejnymi Wnioskodawcami znajdującymi się na liście rankingowej projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach konkursu nr DWF_1.5_2_2012.

W konkursie dofinansowanie otrzymują projekty, które zakładają:

  • wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych; wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna,
  • upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.
(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)