e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Karta Praw Osób z Autyzmem 2013-07-25


12 lipca 2013r. Sejm RP uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Dzięki niej osoby z autyzmem mogą niezależnie, samodzielnie i aktywnie żyć oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

W Karcie znajduje się zapis, że osoby z autyzmem mają prawo do pełnego rozwinięcia własnych możliwości, wykorzystania szans życiowych i pełnienia ról społecznych. Zgodnie z Kartą, osoby autystyczne powinny mieć łatwy dostęp do bezpłatnej i odpowiedniej edukacji, dostosowanej do możliwości i potrzeb, pozwalającej na pełnienie ról społecznych, zwłaszcza ról zawodowych. Osoby z autyzmem powinny otrzymywać odpowiednią diagnozę i opinię medyczną, pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną. Powinny mieć również pełne prawo do uczestnictwa w procesie podejmowania wszelkich decyzji dotyczących ich przyszłości, także za pośrednictwem reprezentantów; w miarę możliwości ich życzenia powinny być uwzględniane i respektowane. Takim osobom powinno się zapewnić warunki mieszkaniowe uwzględniające specyficzne potrzeby i ograniczenia oraz wsparcie techniczne i asystenckie.

W karcie są również zawarte zapisy, że osoby z autyzmem mają m.in. prawo do wynagrodzenia wykluczającego dyskryminację oraz wystarczającego do zapewnienia niezbędnego wyżywienia, odzieży, mieszkania, a także gwarantującego zaspokojenie innych koniecznych potrzeb życiowych. Osoby te powinny otrzymać wsparcie w korzystaniu ze środków transportu w formie adekwatnej do ich potrzeb i możliwości oraz wsparcie umożliwiające uczestniczenie i korzystanie z dóbr kultury, rozrywki, wypoczynku i sportu.

(Źródło: rynekzdrowia.pl/PAP)