e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2013-08-22


13 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 922.

13 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 924.

13 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń. Dz.U. z 29 lipca 2013r. Nr 141, poz. 853.