e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kontrole zwolnień lekarskich przez ZUS 2013-08-22


Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował zwolnienia lekarskie. Kontrola ta wykazała wiele nadużyć. Wstrzymano i obniżono prawie 115 mln zł świadczeń chorobowych po pół roku przeprowadzanych przez ZUS kontroli zwolnień lekarskich i orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy. To aż o 30 mln zł więcej niż w tym samym czasie 2012 r.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami ZUS prowadzi kontrole pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Według najnowszych danych, w pierwszym półroczu 2013 roku lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili 253,2 tys. badań osób, które posiadają zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W ich wyniku wydano 32,7 tys. decyzji nakazujących wstrzymanie dalszej wypłaty zasiłku chorobowego. Tym samym o 174,9 tys. zmniejszyła się liczba dni absencji chorobowej, a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęło 10, 1 mln zł.

Z kolei w ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, przeprowadzanej przez pracowników Zakładu w miejscu przebywania świadczeniobiorców, skontrolowano 83 tys. osób. Wynikiem było 3 tys. wstrzymanych zasiłków w sumie na kwotę 3,1 mln zł.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. W związku z tym w I półroczu 2013 r. obniżono wypłaty o 97, 2 mln zł.

Kolejnym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnień lekarskich pracodawcy. Świadczenie w zmniejszonej kwocie wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Kwota ograniczonych z tego tytułu świadczeń z 2012 roku, to 4,4 mln zł.

W sumie przez pół roku 2013 ZUS wstrzymał lub obniżył świadczenia chorobowe na sumę 114, 9 mln zł. Po pierwszej połowie 2012 roku była to kwota 82, 7 mln, natomiast w całym 2012 roku ZUS wstrzymał i zmniejszył zasiłki w kwocie 175 mln zł.

Prawo przeprowadzania kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich mają również pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób.

(Źródło: ZUS)