e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Raport NIK dotyczący zatrudniania niepełnosprawnych w urzędach 2013-08-22


Z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała, jak administracja rządowa podchodzi do kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych wynika, że w większości ministerstw, urzędów centralnych i innych państwowych jednostkach organizacyjnych wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych jest wyraźnie niższy od ustawowych 6%.

W 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji rządowej wynosił tylko 1,3% ogółu etatów. W 2012 roku poziom zatrudnienia wzrósł do 1,56% (dane za IV kwartał 2012 r.), czyli nadal pozostaje poniżej ustawowego poziomu (6%).

Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, osoba niepełnosprawna ma pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym, jeśli w danej instytucji wskaźnik zatrudnienia nie przekracza 6%, a taka osoba znajdzie się w piątce najlepszych kandydatów.

Jak można przeczytać w raporcie NIK „Niski wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w dużej mierze wynikał z niewielkiego zainteresowania podjęciem pracy przez te osoby, a także z ich niewystarczającego przygotowania i doświadczenia zawodowego. Np. na 1580 osób ubiegających się o pracę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaledwie 33 (2%) przedłożyły orzeczenia o niepełnosprawności (z czego wymogi formalne spełniło 21 kandydatów), jednak żaden z nich nie znalazł się w pierwszej piątce”.

Wzorem do naśladowania jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), gdzie wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych przekracza 12%, a kierownictwo aktywnie podchodzi do problemu, organizując m.in. staże i praktyki dla osób niepełnosprawnych.

(Źródło: NIK, podatki.biz)