e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe warunki udzielania urlopów wychowawczych 2013-09-05


Od początku października obowiązywać będzie nowe rozporządzenie dotyczące szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego. Większość zapisów jest powtórzeniem obecnie obowiązujących regulacji, ale jest też kilka zmian. Nowe przepisy będą dostosowane do nowelizacji Kodeksu pracy z 26 lipca 2013 r. Wprowadza ona do polskiego systemu unijne zapisy o tym, że jeden z 36 miesięcy urlopu obowiązkowo musi zostać wykorzystany przez drugiego rodzica, czyli zazwyczaj ojca.

Projekt, który opublikował resort pracy zawiera informacje, że „Projektowane rozporządzenie przewiduje termin na złożenie pisemnego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego wynoszący 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem takiego urlopu. Złożenie wniosku bez zachowania tego terminu upoważniałoby pracodawcę do udzielenia urlopu nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku”.

Wniosek będzie musiał zawierać informacje o tym, z ilu części urlopu na dane dziecko skorzystano do tej pory. Do wniosku dołączane ma być pisemne oświadczenie drugiego z rodziców/opiekunów o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Takie oświadczenie nie będzie potrzebne, gdy dzieckiem zajmuje się tylko jeden rodzic/opiekun (np. matka samotnie wychowująca dziecko).

Projektodawca podkreśla, że „Jeżeli pracownicy rodzice lub opiekunowie dziecka zamierzają korzystać wspólnie z urlopu wychowawczego przez dopuszczalny okres (maksymalnie 4 miesiące zgodnie z ustawą), to do wniosku o urlop wychowawczy należy dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o okresie, w którym zamierza on korzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie z drugim rodzicem lub opiekunem dziecka”.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 19 sierpnia 2013 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego. Zastąpi ono obowiązujące obecnie rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. U. nr 230, poz. 2291).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 października 2013 r.

(Źródlo: Podatki.biz)