e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy we wrześniu 2013r. 2013-10-17


W końcu września 2013 roku liczb bezrobotnych wyniosła 2 082,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca sierpnia 2013 roku spadła o 0,9 tys. osób. Nieznaczny spadek liczby bezrobotnych w wartościach bezwzględnych nie spowodował zmiany w wartościach względnych. W tym samym czasie 2012r. roku liczba bezrobotnych wzrosła o 14,3 tys. osób (tj. o 0,7%).

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych we wrześniu 2013 roku odnotowano w 9-ciu województwach. Najsilniejszy był w województwach:

  • małopolskim - o 0,9% (o 1,4 tys. osób);
  • łódzkim - o 0,8% (o 1,3 tys. osób);
  • lubuskim - o 0,6% (o 0,3 tys. osób).
W pozostałych 7-miu województwach miał miejsce wzrost liczby bezrobotnych. Najsilniejszy wystąpił w województwie:

  • pomorskim, o 1,3%, tj. o 1,4 tys. osób,
  • zachodniopomorskim, o 1,2% , tj. o 1,2 tys. osób.
Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że spadek liczby bezrobotnych w miesiącu wrześniu br. spowodowany był przede wszystkim większą liczbą osób wyrejestrowanych z powodu podjęć pracy, kierowanych na aktywne formy oraz osób, które nie potwierdziły gotowości do pracy.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 72,9 tys. W porównaniu do sierpnia 2013 roku spadła o 4,3 tys. (o 5,6 %).

We wrześniu 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 82,9 tys. ofert pracy (o 8,5 tys., tj. o 11,5% więcej niż w sierpniu 2012 r.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej we wrześniu 2013 roku odnotowano w 12-tu województwach i oscylował on w przedziale od 1,7% (spadek o 0,1 tys. ofert) w województwie wielkopolskim do 20,8% (o 1,5 tys. ofert) w województwie dolnośląskim.

Wzrost liczby ofert pracy miał miejsce w 4-ch województwach (lubuskim, mazowieckim, śląskim i zachodniopomorskim). Najsilniejszy względny wzrost wystąpił w województwie lubuskim (o 13,0%, czyli o 0,4 tys. ofert).

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca sierpnia br.) wyniosła we wrześniu 2013 roku 13,0 %. W porównaniu do sierpnia 2013 r. nie uległa zmianie.

W tym samym czasie 2012 roku (wrzesień 2012 – sierpień 2012) natężenie bezrobocia również nie uległo zmianie i wynosiło 12,4%.

Wskaźnik bezrobocia w końcu września 2013r. był o 0,6 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem, choć w kwietniu br. przewaga wynosiła 1,1 punktu procentowego.

W przekroju wojewódzkim spadek o 0,1 punktu procentowego stopy bezrobocia we wrześniu br. odnotowano w 4-ch województwach (lubuskim, łódzkim, podkarpackim i wielkopolskim). W 6-ciu województwach (dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim i śląskim) natężenie bezrobocia w porównaniu sierpnia 2013r. nie zmieniło się. Natomiast w 6-ciu województwach odnotowano wzrost wskaźnika bezrobocia w granicach od 0,1 do 0,2 punktu. Najsilniej (o 0,2 punktu) stopa bezrobocia wzrosła w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,4%) utrzymała się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (20,4%).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)