e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w październiku 2013 roku 2013-11-14


W końcu października 2013 roku liczba bezrobotnych wyniosła 2 076,4 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca września 2013 roku spadła o 6,7 tys. osób (o 0,3%). W tym samym czasie 2012 roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, który wyniósł 15,9 tys. osób (tj. 0,8%). Po raz ostatni spadek bezrobocia w październiku zanotowano w 2008 r. i wyniósł on wówczas 24,3 tys. osób (1,8%).

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w październiku 2013 roku odnotowano w 13-tu województwach. Najsilniejszy był w województwach:

  • lubuskim - o 1,7% (o 1,0 tys. osób);
  • mazowieckim - o 0,8% (o 2,2 tys. osób);
  • śląskim - o 0,7% (o 1,5 tys. osób);
  • wielkopolskim - o 0,7% (o 1,0 tys. osób).
W pozostałych trzech województwach (opolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim) miał miejsce wzrost liczby bezrobotnych. Najsilniejszy wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim, o 1,2%, tj. o 1,3 tys. osób.

Z informacji otrzymanych z urzędów pracy wynika, że spadek liczby bezrobotnych w październiku 2013r. wynikał przede wszystkim z wysokiej liczby podjęć pracy, także sezonowej, zwłaszcza w budownictwie z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 70,2 tys. W porównaniu do września 2013 roku spadła o 3,3 tys. (o 4,4%).

W październiku 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,5 tys. ofert pracy (o 15,4 tys., tj. o 18,6% mniej niż we wrześniu 2012 r.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w październiku 2013 roku odnotowano w 10-ciu województwach. Występował on w przedziale od 2,8% (o 130 ofert mniej) w województwie małopolskim do 23,0% (o 967 ofert mniej) w województwie zachodniopomorskim. W pozostałych 6-ciu województwach liczba ofert pracy wzrosła, najsilniej w województwie dolnośląskim (o 13,5%, tj. o 770 ofert.). W województwie wielkopolskim wzrost liczby ofert pracy wyniósł 2,1% (135 ofert).

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca września br.) wyniosła w październiku 2013 roku 13,0%. W porównaniu do września 2013r. nie zmieniła się. Już trzeci raz z rzędu wskaźnik bezrobocia pozostał na tym samym poziomie.

W tym samym czasie 2012r. (październik 2012 – wrzesień 2012) natężenie bezrobocia wzrosło o 0,1 punktu procentowego (z poziomu 12,4% do poziomu 12,5%). Tym samym wskaźnik bezrobocia w końcu października br. był o 0,5 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem. W końcu stycznia 2013 r. różnica wynosiła 1 punkt procentowy, czyli była 2-krotnie wyższa.

Spadek stopy bezrobocia w październiku br. (w granicach od 0,1 do 0,2 punktu procentowego) odnotowano w 7-miu województwach (kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim). Najsilniej, bo o 0,2 punktu natężenie bezrobocia spadło w województwie lubuskim.

W siedmiu województwach nie odnotowano zmiany natężenia bezrobocia w porównaniu do września 2013r. Natomiast w dwóch województwach, czyli w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim stopa bezrobocia wzrosła, odpowiednio o 0,2 punktu i o 0,1 punktu procentowego.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,4%) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (20,6%).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)