e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe rozwiązania dla opiekunów osób niepełnosprawnych 2013-11-14


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian we wsparciu opiekunów osób niepełnosprawnych, który zakłada m.in. ujednolicenie zasad przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych, opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia, zróżnicowana wysokość wsparcia oraz okresowa weryfikacja przyznawanej pomocy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna konsultacje projektu zmian dotyczącego wsparcia finansowego ze środków z budżetu państwa kierowanego do opiekunów osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada ujednolicenie zasad przyznawania świadczeń opiekuńczych.

Na wartość wsparcia dla opiekunów osób, które szczególnie wymagają opieki składają się świadczenie pielęgnacyjne oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i na ubezpieczenie zdrowotne. Projekt zakłada ujednolicenie zasad i kryteriów przyznawania świadczenia. Wprowadza standaryzację zakresu potrzebnej opieki i dostosowanej do niej wysokości świadczeń.

Ministerstwo chce wprowadzić jeden rodzaj świadczenia (świadczenia pielęgnacyjnego) dla wszystkich opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby nad którą sprawowana jest opieka.

Świadczenie przyznawane będzie w przypadku rezygnacji przez opiekuna z pracy w związku ze sprawowaniem opieki oraz w przypadku niepodejmowania przez niego zatrudnienia. Nie będzie również kryterium dochodowego.

Projekt wprowadza ocenę zakresu potrzebnej opieki dla osoby niepełnosprawnej w oparciu o pięciostopniową skalę. Oceny dokonywać będzie Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na podstawie informacji z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS opierających się na doświadczeniach ze stosowania skali Barthel, oszacowano, że ok. 60% osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, otrzyma pozytywną ocenę co do konieczności sprawowania opieki.

W przypadku osoby opiekuna wprowadza wymóg cyklicznie przeprowadzanego wywiadu, aby potwierdzić fakt sprawowania opieki. Wywiad przeprowadzany będzie na etapie przyznawania świadczenia oraz co 6 miesięcy aktualizowany.

Wysokość wsparcia będzie różna. Kwota najniższego wsparcia (za uzyskanie pierwszego stopnia) wynosić będzie 846,42 zł (z tego 620 zł wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i 226,42 wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). Najwyższa kwota wsparcia (za piąty stopień) odnosić się będzie do poziomu najniższego wynagrodzenia i wynosić będzie w 2017 r. ok. 2000 zł (w tym wysokość świadczenia pielęgnacyjnego 1465 zł). Między kwotą najniższą a najwyższą będą trzy pośrednie poziomy wysokości świadczenia.

Dochodzenie do maksymalnej wysokości wsparcia (w tym wysokości świadczenia) odpowiadającej wysokości minimalnego wynagrodzenia zostanie rozłożone na okres czterech lat - od 2014 r. do 2017 r. Maksymalna wysokość wsparcia w poszczególnych latach miałaby wynosić ok.:

  • w roku 2014 – 1229 zł (w tym 900 zł wysokość świadczenia),
  • w roku 2015 – 1560 zł (w tym 1150 zł wysokość świadczenia),
  • w roku 2016 – 1775 ( w tym 1300 zł wysokość świadczenia),
  • od roku 2017 – 2000 zł (w tym 1465 zł wysokość świadczenia).
Wprowadzona zostanie także okresowa weryfikacja oceny i wysokości wsparcia. Opinia w sprawie konieczności sprawowania opieki wydawana będzie na czas określony, a tylko w wyjątkowych przypadkach (ze względu na stan zdrowia) bezterminowo. Świadczenia pielęgnacyjne przyznawane będą nie dłużej niż na czas ważności powyższej opinii.

Za osoby pobierające świadczenie opłacane będą składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne od kwoty otrzymywanego świadczenia;

Zachowane zostaną prawa nabyte. Osoby, które dotychczas otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy zachowują te uprawnienia do czasu trwania ważności decyzji (w niektórych przypadkach świadczenie pielęgnacyjne jest przyznane bezterminowo) w dotychczasowej wysokości, z możliwością weryfikacji tego prawa i uzyskania korzystniejszych warunków w przypadku spełniania nowych zasad.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)