e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany dotyczące zwolnień lekarskich 2014-02-06


Jak wynika z projektu ustawy opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, od 2015 r. zwolnienia lekarskie mają być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej. Nie trzeba już będzie dostarczać zaświadczeń lekarskich pracodawcom (płatnikom składek). Docelowo całkowicie mają zostać zlikwidowane papierowe formularze ZUS ZLA (dawniej L4).

Jak podano w projekcie „Wystawiający zwolnienia lekarskie – na podstawie uzyskanych od ubezpieczonego w trakcie wizyty danych identyfikacyjnych, będą mieli na swoim profilu informacyjnym dostęp do danych ubezpieczonego, jego płatników składek, a także członków rodziny, jeżeli zwolnienie od wykonywania pracy związane będzie z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny”.

Wystawione w formie elektronicznej zaświadczenia mają być wysyłane przez wystawiającego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obok e-zaświadczeń, funkcjonować będą również ich wydruki (z podpisem oraz pieczątką lekarza). Wydanie takiego wydruku będzie możliwe tylko wtedy, gdy zażąda tego ubezpieczony.

Według projektu, wydruki będą musiały być sporządzane np. w sytuacji, kiedy płatnik składek (pracodawca) nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek (na ten profil ZUS prześle otrzymane zwolnienie lekarskie). Posiadać profil będą musieli ci, którzy zatrudniają ponad 5 osób.

Zaświadczenia w formie pisemnej (na drukowanych i rejestrowanych przez system ZUS blankietach) wystawiane będą tylko w ściśle określonych sytuacjach, np. gdy brak jest połączenia z internetem.

Przejście na system elektroniczny przynieść ma oszczędności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na poziomie ok. 180 mln zł rocznie. Projektodawcy szacują, że dzięki informatyzacji procedur uda się zmniejszyć liczbę nieprawidłowo wystawionych zwolnień o ok. 2,5 proc.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z dnia 15 listopada 2013 r.) o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

(Źródło: Podatki.biz)