e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-04-03


1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 21 marca 2014r. Nr 55, poz. 370.

17 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. Dz.U. z 17 marca 2014r. Nr 51, poz. 325.

18 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej. Dz.U. z 18 marca 2014r. Nr 52, poz. 335.